Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

ARTAMI gestió immobiliària amb domicili Social al C/Mallorca 289 1er 1a, 08037, de Barcelona és conscient de la importància de protegir la seva privacitat, per això, ha disposat de la present Política de Privacitat als efectes de comunicar-li de la manera més transparent possible com seran utilitzades les seves dades de caràcter personal en el cas que decideixi facilitar-nos-les.

1. PRINCIPIS QUE REGEIXEN EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El tractament de les seves dades de caràcter personal per part d’ARTAMI gestió immobiliària es basarà en els principis següents:

 • Principi de licitud: Només es tractaran les seves dades de caràcter personal en el cas que hagi prestat el seu consentiment, o bé, hi hagi una altra base de legitimació per al tractament establerta a la llei.
 • Principi de transparència: Abans de tractar les seves dades, rebrà informació concreta, transparent i accessible de les circumstàncies del tractament.
 • Principi de lleialtat: Les seves dades personals no podran ser tractades de forma diferent a la comunicada.
 • Principi de minimització de dades: Les dades personals que sol·licitem són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació a les finalitats per a les quals són tractades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les seves dades només seran tractades durant el temps necessari per a la consecució de les finalitats del tractament comunicades.
2. TRANSPARÈNCIA

La informació sobre el tractament de les dades obtingudes a través de la pàgina web és la següent:

CONTACTE:

 • Responsable: El responsable del tractament de les seves dades serà ARTAMI gestió immobiliària amb domicili Social a C/Mallorca 289 1º 1ª, 08037, de Barcelona.
 • Finalitat/s: La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal facilitades a través del formulari de contacte és resoldre la consulta que se’ns planteja sobre els productes, serveis i iniciativa del responsable. En cas que no accepteu el tractament de les vostres dades de caràcter personal, no podrem atendre la vostra consulta.

Addicionalment, podrem utilitzar les seves dades de forma anonimitzada per fer un seguiment estadístic del nostre servei d’atenció a l’usuari, considerant que comptem amb un interès legítim per a la millora contínua dels processos interns de resposta.

 • Destinataris: Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de la pàgina web no seran comunicades a tercers, excepte en el cas que fossin requerides per una autoritat administrativa o judicial. No obstant, tindran accés a les seves dades aquelles empreses que ens prestin serveis que requereixin aquest accés, com ara empreses de serveis informàtics o de desenvolupament web. Tots ells estan obligats contractualment a mantenir la confidencialitat de les dades i a no utilitzar-les per a una altra finalitat diferent de la del servei que ens presten.

Si ho desitgeu, podeu sol·licitar un llistat complet de les categories de proveïdors que tindran accés a les vostres dades a l’adreça indicada a la present Política.

 • Plans de conservació: Les seves dades seran tractades fins a la resolució de la consulta. Posteriorment podran ser conservades anonimitzades amb fins estadístics i de millora de la qualitat del servei.
 • Drets: Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal a través dels canals següents:
 • Correu postal: C/Mallorca 289 1º 1ª, 08037, de Barcelona
 • Correu electrònic: esther@artadi.cat

Recordeu acompanyar amb còpia del DNI per a què puguem verificar la vostra identitat. Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets a l’apartat 3 d’aquesta Política. En el cas de no estar conforme amb el tractament de les dades de caràcter personal, podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3. DRETS DELS QUALS DISPOSA

De conformitat amb la legislació vigent, vostè compta amb una sèrie de drets en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal. Aquests drets reconeguts són els següents:

Drets d’accés i rectificació: Té dret a conèixer l’ús que es fa de les seves dades personals, i en particular, té dret a obtenir informació sobre si estan sent objecte de tractament i, si s’escau, la finalitat del mateix, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.

Així mateix, vostè té dret a sol·licitar la modificació i actualització de les dades.

Dret a la supressió: Teniu dret a sol·licitar que les vostres dades s’eliminin, sempre que no prevalguin altres motius legítims per a la seva conservació.

Dret d’oposició: Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades personals en qualsevol moment, sempre que no prevalguin altres motius legítims per al tractament de les vostres dades.

Dret a la portabilitat: Es tracta del dret a que les vostres dades de caràcter personal us siguin facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. El dret a la portabilitat de les dades de caràcter personal procedirà quan:

 • Quan el tractament de dades s’efectuï per mitjans automatitzats;
 • Quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte;
 • Quan l’usuari ho sol·licita pel que fa a les dades que ell mateix ha proporcionat a qui les està tractant i que li concerneixin, incloses les dades derivades de la seva pròpia activitat.

Dret a la limitació del tractament: Té dret a limitar el tractament de les seves dades personals, de manera que només puguin ser conservades pel responsable, sense que es pugui fer un altre tractament o utilitzar-les per a una finalitat diferent. El dret a la limitació del tractament serà procedent quan:

 • Les dades de caràcter personal de què disposem no siguin exactes;
 • Les dades personals no estiguin sent tractades de manera legítima;
 • El tractament de les dades no sigui necessari per a la consecució de la finalitat per a la qual van ser recollides, però vostè tingui interès en la seva conservació per a la formulació, l’exercici o la defensa davant de reclamacions;
 • En cas que hagi exercitat el seu dret d’oposició, perquè les seves dades no siguin tractades amb una altra finalitat, més enllà de la seva conservació, fins que en puguem resoldre la sol·licitud;

Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competent: En el cas de no estar conforme amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot efectuar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ARTAMI gestió immobiliària treballarà per respondre les seves sol·licituds d’exercici de drets com més aviat millor, procedint a executar la petició com més aviat millor sempre que resulti procedent en atenció a les característiques del tractament de dades de caràcter personal.

Pot exercir els seus drets, així com realitzar qualsevol consulta o suggeriment a través de:

Recordeu acompanyar amb còpia del DNI per a què puguem verificar la seva identitat.

4. SEGURETAT DE LES SEVES DADES

ARTAMI gestió immobiliària realitza un esforç important per garantir la seguretat de les seves dades i per a preservar-les de qualsevol accés no autoritzat mitjançant l’aplicació de mesures de seguretat informàtica i la seva actualització contínua per tal d’adequar-les als avenços tecnològics.

5. ACCÉS A LES SEVES DADES PER PART DE TERCERS

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de la pàgina web no seran comunicades a tercers, excepte en el cas que fossin requerides per una autoritat administrativa o judicial. No obstant, tindran accés a les seves dades aquelles empreses que ens prestin serveis que requereixin aquest accés, com ara empreses de serveis informàtics o de desenvolupament web. Totes elles estan obligades contractualment a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a no utilitzar-les per a una altra finalitat diferent de la del servei que ens presten.

Si ho desitgeu, podeu sol·licitar un llistat complet de les categories de proveïdors que tindran accés a les vostres dades a l’adreça indicada a la present Política.

6. ON SERAN TRACTADES LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les seves dades seran tractades, en tot cas, al territori dels Estats Membres de la Unió Europea.